Πιστοποιήσεις

SA 8000

Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας.

ISO 9001

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας. Περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης, που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

ISO 14001

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις.

ΕΝ 16636

Ευρωπαϊκό πρότυπο για τις επιχειρήσεις στο τομέα διαχείρισης παρασίτων και επιβλαβών οργανισμών. Έχει αναπτυχθεί με σκοπό την διατήρηση της δημόσιας υγείας και υγιεινής και, παράλληλα, ενίσχυσης του επαγγελματικού πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων στον τομέα διαχείρισης παρασίτων.

Πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801

Περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας.

ISO 39001:2012

Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, που εφαρμόζεται από οργανισμούς, οι οποίοι αλληλεπιδρούν στο Σύστημα / Δίκτυο Οδικής Κυκλοφορίας.
info@atwa.gr