Πιστοποιήσεις

SA 8000:2014

Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας.

ISO 9001:2015

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την Διασφάλιση Ποιότητας και την Ποιοτική Διαχείριση Επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα επιχειρισιακό μοντέλο , που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα και υπηρεσίες,που προσφέρει μία επιχείρηση.

ISO 14001:2015

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις.

ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

Αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που έχει βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

ISO 26000:2010

Σύνολο οδηγιών που παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Corporate Social Responsibility).

ελοτ en iso 22301:2019

Το συγκεκριμένο πρότυπο βοηθάει έναν οργανισμό να υιοθετήσει και να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας – Business Continuity Management (BCM). Σκοπός του είναι να προστατεύσει το προσωπικό, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη και την εμπορική αξία του οργανισμού, δημιουργώντας αυξημένη “ανθεκτικότητα” έναντι κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών, που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού.

ΕΛΟΤ ISO/ IEC 27001:2013

Το πρότυπο ISO 27001 προσφέρει μια συστηματική και καλά δομημένη προσέγγιση που προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων της επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής της επιχείρησής μας.

CEN Standard ΕΝ 16636 (CEPA)

Σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών απεντόμωσης / μυοκτονίας. 

ISO 39001:2012

Αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, το οποίο περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Αποσκοπεί στην βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης/οργανισμού που το εφαρμόζει στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως απώλεια ζωής, τραυματισμοί, υλικές ζημιές, μόλυνση περιβάλλοντος, επιβάρυνση συστήματος υγείας κλπ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ COVID-19

Μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του ιού COVID-19. Η εταιρία μας συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του ιού COVID-19.

info@atwa.gr