Πιστοποιήσεις

 • ΕΛΟΤ ISO/IEC 27001:2013
 • Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας προκειμένου:

  Να διασφαλίσει την ασφαλή παροχή υπηρεσιών που παρέχει ώστε: 

  ·     Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

  ·     Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτόν και τον εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους,

  ·     Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται,

  ·     Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας, 

  H εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα: 

  ·     Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,

  ·     Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,

  ·     Επιβολή ασφαλών διαδικασιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής από τρίτους,

  ·     Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,

  ·     Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών,

  ·     Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων,

  ·     Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας,

  ·     Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

   

  Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

   

  Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Επίσης δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του επιπέδου της Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών και μέσω της παροχή των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των παραπάνω.

Η εταιρία μας συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του ιού COVID-19.

Όραμά μας είναι, να λειτουργούμε πάντα με υπευθυνότητα και υψηλό επαγγελματισμό να ανταποκρινόμαστε στις ολοένα και αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση ώστε να βρισκόμαστε στην αιχμή των εξελίξεων του κλάδου και το όνομά μας να είναι συνώνυμο με την Κοινωνική Ευθύνη για αυτό:

 • Η εταιρεία μας δεν απασχολεί ανήλικους & λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της προκληθείσας βλάβης σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι απασχολεί ανηλίκους.
 • Η εταιρεία μας ενημερώνει τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους για τις βασικές αρχές της κείμενης εθνικής και κοινοτικής εργατικής νομοθεσίας και για τη δέσμευση της στις αρχές του SA8000
 • Η εταιρεία μας αποφεύγει κάθε μέσο υποχρεωτικής απασχόλησης / εργασίας και ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει οικειοθελώς, αναγνωρίζοντας και τις επιπτώσεις που έχει η ανωτέρω αποχώρηση.
 • Η εταιρεία μας δεν αποδέχεται την παρακράτηση χρηματικών ποσών ή προσωπικών εγγράφων κατά την έναρξη ή διατήρηση σχέσεως εργασίας με κάθε εργαζόμενο μας
 • Η εταιρεία συνεργάζεται με αδειοδοτημένους Τεχνικούς Ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και Ιατρό Εργασίας
 • Η εταιρεία μας παρέχει ειδική εκπαίδευση σε κάθε νεοπροσληφθέντα για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και για τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 45001/ISO 14001
 • Η εταιρεία δεν αντίκειται στην δυνατότητα των εργαζομένων να δημιουργήσουν συλλόγους.
 • Το προσωπικό της εταιρείας έχει εκλέξει με διαφανείς εκλογικές διαδικασίες εκπρόσωπο των εργαζομένων, τον κο Περγούλη Παντελή με τηλέφωνο επικοινωνίας 6974808218, ο οποίος είναι Υπεύθυνος Λήψης Προτάσεων / Παραπόνων των εργαζομένων, τα επικοινωνεί στον Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας και συμμετέχει στην Ανασκόπηση της Διοίκησης για θέματα SA 8000.
 • Η εταιρεία μας δεν κάνει διάκριση εις βάρος των εργαζομένων σχετικά με την ηλικία, φυλή, εθνικότητα, θρησκεία, ειδικές ανάγκες, φύλο, σεξουαλικές προτιμήσεις, συμμετοχή σε σωματεία ή κομματικοποίηση
 • Η εταιρεία μας δεν επιτρέπει συμπεριφορές όπως μορφασμούς, χειρονομίες, λεκτική προσέγγιση που δύναται να οδηγήσουν σε σεξουαλική παρενόχληση, εκφοβισμό, προσβολή της αξιοπρεπείας του εργαζομένου
 • Η εταιρεία δεν ασκεί και δεν αποδέχεται σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία στους εργαζομένους της ίδιας ή εταιρείας-προμηθευτή της
 • Η εταιρεία μας τηρεί κάθε κείμενη εθνική και κατ’ επέκταση κοινοτική νομοθεσία που αφορά το ωράριο των εργαζομένων
 • Οι ώρες εργασίας κάθε εργαζόμενου σε καμία περίπτωση δεν ξεπερνούν τις 40 ώρες
 • Το προσωπικό έχει κατ’ ελάχιστο μία ημέρα την εβδομάδα αργία
 • Υπερωρίες (κατά κόρον) δεν εκτελούνται από τους εργαζόμενους μας λόγω της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού ως προς τις εργασιακές απαιτήσεις της εταιρείας μας και κατ΄ επέκταση των απαιτήσεων – προσδοκιών των Πελατών μας
 • Η υπερωριακή απασχόληση δύναται να εκτελεστεί μόνο σε καθαρά εθελοντική βάση και εφόσον χωροταξικά – εργασιακά δύναται να εκτελεστεί (εφόσον υπάρχει σχετικό αντικείμενο)
 • Η εταιρεία ακολουθώντας εταιρικά υπεύθυνη πολιτική προτιμά να προσλάβει νέο προσωπικό παρά να υπερφορτώσει με υπερωρίες το υπάρχον προσωπικό
 • Εφόσον απαιτούνται υπερωρίες, κάθε τέτοια πράξη συνοδεύεται με τις νόμιμες αποζημιώσεις και είναι σύμφωνα με την κείμενη εθνική (και κατ’ επέκταση κοινοτική νομοθεσία)
 • Η εταιρεία μας ακολουθεί την κείμενη εθνική νομοθεσία για την κατ΄ ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση των εργαζομένων της εταιρείας μας
 • Η ελάχιστη μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καλύπτει τις βασικές ανάγκες διατροφής, στέγης, μεταφοράς και ένδυσης των εργαζομένων
 • Η εταιρεία μας δεν εφαρμόζει πολιτική οικονομικών προστίμων προς τους εργαζόμενους στα πλαίσια άσκησης πολιτικής πειθαρχίας και τιμωρίας αβλεψιών / λαθών
 • Η εταιρεία μας εκτελεί πληρωμές σε προγραμματισμένες και τακτές ημερομηνίες χωρίς ημερολογιακή απόκλιση εις βάρος των εργαζομένων.
 • Καθυστερήσεις που δύναται να προκύπτουν οφείλονται στην τρέχουσα οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάς και δεν προκύπτουν από καμία άλλη σκοπιμότητα.
 • Η εταιρεία συνεργάζεται – συμβάλλεται απευθείας με τους εργαζόμενους και όχι μέσω ενδιάμεσων εταιρειών. Δεν αποδέχεται την χρήση ενοικιαζόμενου – μισθωμένου ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την αποφυγή πληρωμής εργοδοτικών εισφορών.
 • Η εταιρεία απαγορεύει κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
 • Η εταιρεία υιοθετεί πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021, όπου δηλώνεται η μηδενική ανοχή σε αυτές τις μορφές συμπεριφοράς και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη για την πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.
 • Η εταιρεία υιοθετεί πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας και παρενόχλησης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 του Ν.4808/2021, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία υποδοχής και εξέτασης των καταγγελιών αυτών, κατά τρόπο που διασφαλίζει την προστασία του θύματος και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εταιρεία ορίζει την Μπούτου Πολυξένη, αρμόδιο για να καθοδηγεί και να ενημερώνει τους εργαζομένους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Οποιοδήποτε παράπονο/καταγγελία μπορεί να αποσταλεί και στις παρακάτω  ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Social Accountability Accrediatation Services: saas@saasaccreditation.org

Social Accountability International: info@sa-intl.org

Eurocert S.A. : info@eurocert.gr