Πιστοποιήσεις

SA 8000:2014

Σύστημα Διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύξουν, να διατηρήσουν και να εφαρμόσουν κοινωνικά αποδεκτές πρακτικές στο χώρο εργασίας.

ISO 9001:2015

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την Διασφάλιση Ποιότητας και την Ποιοτική Διαχείριση Επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα επιχειρισιακό μοντέλο , που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα και υπηρεσίες,που προσφέρει μία επιχείρηση.

ISO 14001:2015

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις.

ΕΛΟΤ ISO 45001:2018

Αφορά τα Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, το οποίο αντικαθιστά το ΕΛΟΤ 1801, που έχει βασιστεί στο OHSAS 18001 και παρέχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τους οργανισμούς στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ελαχιστοποιήσουν τη διακινδύνευση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) μέσω της λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και προστασίας.

ISO 26000:2010

Σύνολο οδηγιών που παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο (γνωστή και ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Corporate Social Responsibility).

ελοτ en iso 22301:2019

Το συγκεκριμένο πρότυπο βοηθάει έναν οργανισμό να υιοθετήσει και να εδραιώσει τις βασικές αρχές ενός Συστήματος Επιχειρησιακής Συνέχειας – Business Continuity Management (BCM). Σκοπός του είναι να προστατεύσει το προσωπικό, να διασφαλίσει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη και την εμπορική αξία του οργανισμού, δημιουργώντας αυξημένη “ανθεκτικότητα” έναντι κινδύνων ή επιχειρηματικών απειλών, που δύναται να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισμού.

ΕΛΟΤ ISO/ IEC 27001:2013

Το πρότυπο ISO 27001 προσφέρει μια συστηματική και καλά δομημένη προσέγγιση που προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων της επιχείρησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής της επιχείρησής μας.

CEN Standard ΕΝ 16636 (CEPA)

Σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών απεντόμωσης / μυοκτονίας. 

ISO 39001:2012

Αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, το οποίο περιγράφει τις θεμελιώδεις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Αποσκοπεί στην βελτίωση της επίδοσης της επιχείρησης/οργανισμού που το εφαρμόζει στον Τομέα της Οδικής Ασφάλειας μέσω της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων επιπτώσεων όπως απώλεια ζωής, τραυματισμοί, υλικές ζημιές, μόλυνση περιβάλλοντος, επιβάρυνση συστήματος υγείας κλπ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ COVID-19

Μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του ιού COVID-19. Η εταιρία μας συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την λήψη μέτρων για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη της διάδοσης του ιού COVID-19.

πολιτικη ασφαλειασ πληροφοριων

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της εταιρείας προκειμένου:

Να διασφαλίσει την ασφαλή παροχή υπηρεσιών που παρέχει ώστε: 

·     Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,

·     Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτόν και τον εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους,

·     Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και της εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται,

·     Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας, 

H εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα: 

·     Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,

·     Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,

·     Επιβολή ασφαλών διαδικασιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής από τρίτους,

·     Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,

·     Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών,

·     Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων,

·     Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας,

·     Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

 

Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

 

Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Επίσης δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του επιπέδου της Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Πληροφοριών και μέσω της παροχή των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των παραπάνω.