Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικό Προσωπικό

Το επιστημονικό προσωπικό της DION Τεχνική Α.Ε. αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης και επιτυχίας της. Οι άνθρωποι μας, τα στελέχη μας, κάτοιχοι μεταπτυχιακών, απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μηχανικοί (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι) νομικοί, οικονομολόγοι, κ.α. (52 στελέχη συνολικά) αποτελούν το εχέγγυο της μελλοντικής πορείας της εταιρείας.

Τα στελέχη διεύθυνσης της DION Τεχνική Α.Ε. αποτελούν την ηγετική ομάδα της εταιρείας η σύνθεσή της οποίας απαρτίζεται από 16 αυτοδιοικούμενα τμήματα. Τα στελέχη διεύθυνσης, στο σύνολό τους, έχουν ανελιχθεί ιεραρχικά εντός της εταιρείας στο διοικητικό επίπεδο.

Η εταιρεία έχει εντάξει στο δυναμικό της 4 αρχιτέκτονες με σκοπό την μελέτη και υλοποίηση δράσεων επί του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Η εικαστική αρτιότητα και η τεχνική πληρότητα αποτελούν για την DION Τεχνική Α.Ε. μόνιμους στόχους και βασικές αρχές της.

Στην DION Τεχνική Α.Ε. απασχολούνται 10 πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι διαφορετικών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων ώστε το τμήμα να ανταποκρίνεται άριστα στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του πολυδιάστατου χαρακτήρα της εταιρείας. Οι άνθρωποι του τμήματος αποτελούν ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας και την βάση για τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Η εταιρεία απασχολεί 12 οικονομολόγος και λογιστές με ποικίλες αρμοδιότητες και ρόλους ανάλυσης, διεκπεραίωσης, σχεδιασμού, μελέτης και αξιοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Το Νομικό Τμήμα της εταιρείας απαρτίζεται από 10 έμπειρους και καταξιωμένους νομικούς. Το τμήμα επιπρόσθετα των νομικών θεμάτων εξειδικεύεται στην διαχείριση και διεκπεραίωση των διαδικασιών συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα αλλά και ευρύτερα στην επίλυση κάθε θέματος γύρω από την γραφειοκρατική υπόσταση της αποπεράτωσης των έργων που αναλαμβάνονται.

Τεχνολογικό Προσωπικό

Η DION Τεχνική Α.Ε. ενσωματώνει στις τάξεις του ανθρώπινου δυναμικού της 34 εργαζομένους, υπό καθεστώς πλήρης απασχόλησης, αποφοίτους των Τεχνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Μια πληθώρα τεχνικών ειδικοτήτων που απαρτίζεται από εργοδηγούς, τεχνολόγους, ηλεκτρολόγους, χειριστές μηχανημάτων έργων και βοηθούς λογιστών.

Στην DION Τεχνική Α.Ε. απασχολούνται 7 ηλεκτρολόγοι και τεχνολόγοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ηλεκτρολογικές και τεχνικές εγκαταστάσεις των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εταιρεία διαθέτει 8 βοηθούς λογιστών υπό καθεστώς πλήρης απασχόλησης οι οποίοι συμπληρώνουν με τις υπηρεσίες τους το έργο των αρμόδιων τμημάτων.

Η εταιρεία διαθέτει χειριστές και βοηθούς μηχανημάτων έργων. Οι χειριστές βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά στα έργα και είναι αρμόδιοι για τον χειρισμό μηχανημάτων των οποίων η χρήση απαιτεί ειδικές άδειες και εξειδίκευση στον χειρισμό τους.

Προσωπικό Έργων

Η DION Τεχνική Α.Ε διαθέτει προσωπικό έργων που υπερβαίνει τους 250 εργαζομένους. Η πληρότητα και η το δυνατόν πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό επιτρέπουν την ανάληψη και επιτυχημένη διεκπεραίωση έργων σε όλη την γεωγραφική επικράτεια της χώρας.