Αποκομιδή & Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων

Η αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων αποτελεί συχνά μεγάλο πρόβλημα για τις Δημοτικές αρχές και τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις της χώρας ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν.

Η Διον Τεχνική Α.Ε. αναλαμβάνει την αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων απορριμμάτων σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς ανεξαρτήτως βαθμίδας.

Η εταιρεία μας, επίσης, παρέχει και την υπηρεσία πλυσίματος των κάδων με ειδικά καδοπλυντήρια καθώς και την επισκευή τους όσον αφορά τα επιμέρους εξαρτήματα.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών αυτών αναλαμβάνουμε την αποκομιδή στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη. Ο όμιλος DION στεγάζει στην έδρα του μονάδα ανακύκλωσης μη μεταλλικών στερεών μη επικινδύνων απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

Εμπειρία

Η Διον Τεχνική Α.Ε. διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 18 ετών στον τομέα της αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων.

Στόλος Οχημάτων

Η Διον Τεχνική Α.Ε. διαθέτει έναν από τους πιο μεγάλους ιδιόκτητους στόλους απορριμματοφόρων και καδοπλυντηρίων. Τα απορριμματοφόρα μας έχουν δυνατότητα αποκομιδής από όλους τους κάδους με χωρητικότητα από 120 έως 3200 Lt.

Γεωγραφική Κατανομή

Η γεωγραφική μας διασπορά σε όλη σχεδόν την Ελλάδα κάνει την εταιρεία μας ευέλικτη όσον αφορά τις ανάγκες και την τοποθεσία του κάθε μας πελάτη.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ο.Τ.Α.

Αποκομιδή Αστικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων, τύπου πρέσας, οπίσθιας φόρτωσης και πλάγιας φόρτωσης, με δυνατότητα ανύψωσης κάδων χωρητικότητας έως 3.200 Lt. Μετά την αποκομιδή τα οχήματα οδηγούνται είτε σε Σ.Μ.Α., είτε σε Χ.Υ.Τ.Α., είτε σε Χ.Υ.Τ.A., είτε σε Μ.Ε.Α.

Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, οπίσθιας φόρτωσης, με δυνατότητα ανύψωσης κάδων χωρητικότητας 1.100 Lt. Μετά την αποκομιδή τα υλικά αυτά οδηγούνται σε Κ.Δ.Α.Υ.

Μεταφορά Αστικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από Σ.Μ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Α.

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων που φέρουν container χωρητικότητας έως 40 m³, είτε με οχήματα ημιρυμουλκούμενου τύπου με container χωρητικότητας 72 m³. Τα προς μεταφορά απορρίμματα οδηγούνται από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σε Χ.Υ.Τ.Α., ή Χ.Υ.Τ.Υ., ή σε Μ.Ε.Α.

Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών από Σ.Μ.Α. σε Κ.Δ.Α.Υ.

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων που φέρουν container χωρητικότητας έως 40 m³, είτε με οχήματα ημιρυμουλκούμενου τύπου, με container ελαφριάς συμπίεσης, χωρητικότητας έως 72 m³.

Αποκομιδή & Μεταφορά Ογκωδών Αποβλήτων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεταιμε την χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς που φέρουν container χωρητικότητας 40 m³, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται και κλειστό απορριμματοφόρο με χωρητικότητα υπερκατασκευής 31 m³.

Αποκομιδή & Μεταφορά Αδρανών Υλικών

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών οχημάτων τύπου skip loader που φέρουν open container χωρητικότητας έως 10 m³, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Παράλληλα, γίνεται χρήση shredder με δυνατότητα καταστροφής 30 tn / ωρα, με στόχο την μείωση των όγκων των αποβλήτων.

Αποκομιδή & Μεταφορά Φυτομάζας

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς συρόμενου τύπου που φέρουν container χωρητικότηταςέως 40 m³, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.