Αποκομιδή & Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Απορριμμάτων

Η ΔΙΟΝ ΤΕΝΧΙΚΗ αναλαμβάνει την αποκομιδή και μεταφορά μη επικίνδυνων απορριμμάτων σε Ο.Τ.Α. ανεξαρτήτως βαθμίδας και ιδιώτες.

Η υπηρεσία αυτή λύνει το καθημερνό πρόβλημα της διαρκούς παραγωγής απορριμμάτων. Μελλοντικά η εταιρεία θα εξοπλιστεί με ακόμα πιο σύγχρονο εξοπλισμό φιλικό προς το περιβάλλον και με μειωμένους χρόνους αποκομιδής.

Εμπειρία

Η DION Τεχνική Α.Ε. διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 18 ετών στον τομέα της αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων.

Στόλος Οχημάτων

Διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο απορριμματοφόρων οχημάτων στην Ελλάδα.

Γεωγραφική Κατανομή

Η γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεών της σε 3 διαμερίσματα της χώρας τις προσδίδει εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης έργων σε όλη την επικράτεια.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Ο.Τ.Α.

Αποκομιδή Αστικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων, τύπου πρέσας, οπίσθιας φόρτωσης και πλάγιας φόρτωσης, με δυνατότητα ανύψωσης κάδων χωρητικότητας έως 3.200 liter. Μετά την αποκομιδή τα οχήματα οδηγούνται είτε σε Σ.Μ.Α., είτε σε Χ.Υ.Τ.Α., είτε σε Χ.Υ.Τ.Υ., είτε σε Μ.Ε.Α.

Αποκομιδή Ανακυκλώσιμων Υλικών

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας, οπίσθιας φόρτωσης, με δυνατότητα ανύψωσης κάδων χωρητικότητας 1.100 liter. Μετά την αποκομιδή τα υλικά αυτά οδηγούνται σε Κ.Δ.Α.Υ.

Μεταφορά Αστικών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων από Σ.Μ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Α.

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων που φέρουν container χωρητικότητας έως 40 m³, είτε με οχήματα ημιρυμουλκούμενου τύπου με container χωρητικότητας 72 m³. Τα προς μεταφορά απορρίμματα οδηγούνται από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σε Χ.Υ.Τ.Α., ή Χ.Υ.Τ.Υ., ή σε Μ.Ε.Α.

Μεταφορά Ανακυκλώσιμων Υλικών από Σ.Μ.Α. σε Κ.Δ.Α.Υ.

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων που φέρουν container χωρητικότητας έως 40 m³, είτε με οχήματα ημιρυμουλκούμενου τύπου, με container ελαφριάς συμπίεσης, χωρητικότητας έως 72 m³.

Αποκομιδή & Μεταφορά Ογκωδών Αποβλήτων

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεταιμε την χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς που φέρουν container χωρητικότητας 40 m³, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται και κλειστό απορριμματοφόρο με χωρητικότητα υπερκατασκευής 31 m³.

Αποκομιδή & Μεταφορά Αδρανών Υλικών

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών οχημάτων τύπου skip loader που φέρουν open container χωρητικότητας έως 10 m³, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων. Παράλληλα, γίνεται χρήση shredder με δυνατότητα καταστροφής 30 tn / ωρα, με στόχο την μείωση των όγκων των αποβλήτων.

Αποκομιδή & Μεταφορά Φυτομάζας

Η υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών οχημάτων μεταφοράς συρόμενου τύπου που φέρουν container χωρητικότηταςέως 40 m³, σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων.